Playoff Bracket

Sun 8:45am black
Sun 8:45am gold
Sun 9:30am black
Sun 9:30am gold
Sun 9:30am silver
Sun 10:15am black
Sun 10:15am gold
Sun 10:15am silver
Sun 11:00am black
Sun 11:00am silver
Sun 11:45am black
Sun 11:45am gold
Sun 11:45am silver
Sun 12:30pm black
Sun 12:30pm gold
DHH Conference Semi-Finals
Sun 12:30pm silver
DHH Conference Semi-Finals
Sun 1:15pm black
EWH Conference Semi-Finals
Sun 1:15pm gold
EWH Conference Semi-Finals
Sun 1:15pm silver
MCN Conference Semi-Finals
Sun 2:00pm black
MCN Conference Semi-Finals
Sun 2:00pm gold
WOM Conference Semi-Finals
Sun 2:00pm silver
WOM Conference Semi-Finals
Mon 5:15pm black
DHH Conference Finals
Mon 5:15pm gold
EWH Conference Finals
Mon 5:15pm silver
MCN Conference Finals
Mon 6:00pm black
WOM Conference Finals
Mon 9:00pm gold
On-Campus Semi-Finals
Mon 7:30pm black
On-Campus Semi-Finals
Tue 8:14pm gold
On-Campus Finals
Tue 9:44pm black
Broomball Finals
Tue 9:46pm gold
3rd Place Match
Tue 8:15pm black
Off-Campus Finals
Mon 11:15pm black
OFA Conference Finals
Mon 10:30pm black
OFC Conference Finals
Mon 9:45pm gold
OFA Conference Semi-Finals
Mon 8:15pm black
OFA Conference Semi-Finals
Mon 6:45pm black
OFC Conference Semi-Finals
Mon 9:45pm black
OFC Conference Semi-Finals
Sun 6:45pm gold
Sun 6:45pm silver
Sun 7:30pm black
Sun 7:30pm gold
Sun 7:30pm silver
Sun 8:15pm black
Sun 8:15pm silver
WWH Conference Finals
Sun 2:45pm gold
Sun 2:45pm silver
Sun 3:30pm black
Sun 3:30pm gold
Sun 3:30pm silver
Sun 4:15pm black
Sun 4:15pm gold
Sun 4:15pm silver
Sun 5:15pm black
Sun 5:15pm gold
Sun 5:15pm silver
Sun 6:00pm gold
DiscoY (0)
Sun 6:00pm silver
Sun 6:45pm black